Høringssvar til Kulturdepartementet - ny forskrift finansiering av frivilligsentraler

Styret i Bodø Frivilligsentral behandlet og vedtok i styremøtet den 13. oktober vårt høringssvar til Kulturdepartementet vedrørende ny forskrift for finansiering av frivilligsentralene i Norge. Styret i Bodø Frivilligsentral anbefaler modell 4 i høringsnotatet som den beste, mest forutsigbare og mest rettferdige tilskuddsordningen – både for små og store kommuner. Nedenfor kan du lese vår begrunnelse for dette.

Det vises til høringsnotat fra Kulturdepartementet datert 12.08.21, oppdatert 20.08.21.

Innledningsvis beklager vi at Kulturdepartementet har besluttet å utsette implementering av den nye forskriften til 2023, noe som medfører økt usikkerhet rundt frivilligsentralenes rammebetingelser.

Styret i Bodø Frivilligsentral anbefaler modell 4 i høringsnotatet som den beste, mest forutsigbare og mest rettferdige tilskuddsordningen – både for små og store kommuner.

En forutsetning for å innføre modell 4 er etter vår mening at ingen kommuner kommer dårligere ut enn i dagens modell (fast årlig tilskudd på kr. 440.000 til hver frivilligsentral i 2021).

Dette innebærer at det foreslåtte grunntilskuddet på kr. 350.000 bør økes noe. Gitt tallene i høringsnotatet, og med et estimert tilskudd på vel kr. 18 per innbygger (tall fra Norges Frivilligsentraler), vil kommuner med færre enn 5.000 innbyggere komme dårligere ut i modell 4 enn i dag. Dette kan enkelt løses ved å heve grunnbeløpet noe. Med et grunnbeløp til hver sentral på kr. 420.000 vil ingen kommuner komme dårligere ut enn med dagens ordning.

Nivå på fremtidig tilskudd per kommune vil – uavhengig av modell - avhenge av den totale rammen for ordningen, som igjen er et politisk spørsmål som fastsettes i årlige budsjettprosesser.

Vi vil videre understreke at modell 4 fremstår som langt mere forutsigbar – og mindre byråkratisk – enn modell 1. I modell 1 er det en stor økonomisk og administrativ usikkerhet knyttet hvordan etablering av nye frivilligsentraler (både i kommuner som i dag har en eller flere sentraler og kommuner som i dag ikke har etablert en frivilligsentral) vil påvirke grunnbeløpet til hver sentral. I modell 4 vil denne usikkerheten være langt lavere, og begrenses til mulig etablering av nye sentraler i kommuner som i dag ikke har en frivilligsentral.

I modell 4 er det ikke – som i dagens modell 1 – nødvendig for større kommuner å opprette flere frivilligsentraler (med hver sin daglige leder i 100% stilling) for å oppnå et høyere statlig tilskudd til styrking av frivillighetsarbeidet. I modell 4 vil derfor en større andel av tilskuddet gå til å styrke tilrettelegging for frivillig sektor, uten krav om å opprette nye organisasjoner.

                                          

Kirsten Springer Hasvoll                                                                                    Knut S. Brinchmann

Styreleder                                                                                                             Daglig leder

2023 © Bodø frivilligsentral