Litt om sentralen

Bodø Frivilligsentral ble etablert i 1991, og er eid av og organisert som en underenhet i Bodø kommune.  

Bodø Frivilligsentral er et nav  og et selvstendig bindeledd mellom kommunens tjenesteområder og frivillig sektor.

Sentralen har en fast ansatt daglig leder i 100% stilling, et eget styre og egne vedtekter. 

Sentralen finansieres gjennom et årlig statlig tilskudd og kommunalt tilskudd etter gjeldende regler. 


Målsettingen 

er at  Bodø Frivilligsentral skal være et samarbeidsorgan for frivillig innsats i Bodø.

 

Formål

  • Være et kontaktpunkt og et bindeledd mellom de som ønsker å gjøre en frivillig innsats og de som ønsker å motta slik innsats.
  • Være en møteplass og brobygger mellom enkeltmennesker, foreninger, lag og organisasjoner, menigheter og det offentlige.
  • Fange opp en ny type frivillighet basert på felles erfaringer, gjensidighet og selvhjelp.
  • Være en arena for lokalt utviklingsarbeid og nærmiljøarbeid.
  • Utvikle gode samarbeidsformer mellom det offentlige og frivilligheten.
  • Finne gode metoder å koordinere det frivillige arbeidet på.


2024 © Bodø frivilligsentral