Litt om sentralen

Bodø Frivilligsentral ble etablert i 1991 som følge av forsøksprosjektet med Frivillighetssentraler i Norge.  Siden har sentralen fått lokal forankring og delfinansiering gjennom

 Bodø kommune, som står som eier av Bodø Frivilligsentral.  Sentralen får statlig tilskudd og kommunalt tilskudd etter  gjeldende regler. 

Målsettingen 

er at  Bodø Frivilligsentral skal være et samarbeidsorgan for frivillig innsats i Bodø.

 

Formål

  • Være et kontaktpunkt og et bindeledd mellom de som ønsker å gjøre en frivillig innsats og de som ønsker å motta slik innsats.
  • Være en møteplass og brobygger mellom enkeltmennesker, foreninger, lag og organisasjoner, menigheter og det offentlige.
  • Fange opp en ny type frivillighet basert på felles erfaringer, gjensidighet og selvhjelp.
  • Være en arena for lokalt utviklingsarbeid og nærmiljøarbeid.
  • Utvikle gode samarbeidsformer mellom det offentlige og frivilligheten.
  • Finne gode metoder å koordinere det frivillige arbeidet på.

 

2021 © Bodø frivilligsentral